PKFS Logoپاکستان کلچرل سوسائٹی


Vedekter
 • Foreningen heter Pakistansk Kulturforening Skedsmo (Norge).
 • Dette dokumentet inneholder foreningens vedtekter. Vedtektene skal godkjennes av generalforsamlingen. Eventuelle endringer i vedtektene skal også godkjennes av generalforsamlingen. Vedtektene skal basere seg på prinsipper basert på individuelle frihet, likhet, brorskap, gjensidig respekt og samarbeid.


Formål
 • Foreningen skal ivareta Pakistanernes velferd og interesser, individuelle så vel som felles. Den skal arbeide aktivt for integrering av Pakistansk og Norsk kultur.
 • Utbre den Pakistanske ideologien mest mulig. Motarbeide alle former for diskriminering.
 • Pakistansk Kulturforening Skedsmo er partipolitisk og religiøs uavhengig en forening for Norsk Pakistanere og Pakistanere i Skedsmo kommune. Andre personer som ikke tilhører Skedsmo kommune kan bli invitert til å delta på våre aktiviteter hvis det er ledig plasser. PKF`S medlemmer har første prioritert på aktivitetene.


Forening vil arbeide for følgende:
 • Valg av styret, rådsmedlemmer og valgkomiteen vil avholdes hvert 2. år da styret vil bli valgt for 2 år av gangen, Valg foregår primært ved akklamasjon, men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøtet uttrykker ønske om det. Alle årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Personer med gyldig medlemskap for året årsmøtet holdes for har stemmerett. Medlemsbevis eller kvittering må fremvises ved inngangen ellers skaffes av styret. Innkomne forslag til saker må sendes skriftlig til styret senest 4 uker før møtet finner sted.
 • Jobbe med integrering med fokus på kultur, helse, skole og familieutfordringer
 • Holde kurs, workshop og seminar om temaer som er aktuelle
 • Organisere aktiviteter for medlemmer
 • Å være høringsinstans for medlemmers helse og sosiale utfordringer
 • Være bindeledd mellom forenings medlemmer og offentlig apparat
 • Samarbeide med andre foreninger og organisasjoner både innland og utland


Formål :
 • Foreningen skal ivareta Pakistanernes velferd og interesser, individuelle så vel som felles. Den skal arbeide aktivt for integrering av Pakistansk og Norsk kultur.
 • Utbre den Pakistanske ideologien mest mulig. Motarbeide alle former for diskriminering.
 • Pakistansk Kulturforening Skedsmo er partipolitisk og religiøs uavhengig en forening for Norsk Pakistanere og Pakistanere i Skedsmo kommune. Andre personer som ikke tilhører Skedsmo kommune kan bli invitert til å delta på våre aktiviteter hvis det er ledig plasser. PKF`S medlemmer har første prioritert på aktivitetene.


Vedekter :
 • Generalforsamling er organisasjonens øverste organ, hvor alle medlemmer kan delta.
 • Det skal avholdes minst en generalforsamling hvert år. Ved behov kan en ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret.
 • Generalforsamlingen skal ta prinsipielle og retningsgivende beslutninger som styret skal arbeide etter.
 • Beslutninger tas ved flertallsprinsippet.
 • Alle medlemmer over 18 år kan avgi stemme ved generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen skal velge et styre, rådsmedlemmer og en valgkomité.
 • Generalforsamling avholdes innen utgangen av desember man kan avvikles på et annet tidspunkt dersom det er behov. Styret avgjør nærmere tidspunkt og sted. Medlemmer skal innkalles senest 8 uker før møtet finner sted.


Følgende saker skal behandles:
 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll
 4. Årsberetninger
 5. Gjennomgang av regnskap
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av styre
 8. Valg av rådsmedlemmer
 9. Valg av valgkomite med tre medlemmer

Valg av styret, rådsmedlemmer og valgkomiteen vil avholdes hvert 2. år da styret vil bli valgt for 2 år av gangen
Valg foregår primært ved akklamasjon, men kan også avvikles skriftlig dersom årsmøtet uttrykker ønske om det.
Alle årsmøtesaker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Personer med gyldig medlemskap for året årsmøtet holdes for har stemmerett. Medlemsbevis eller kvittering må fremvises ved inngangen ellers skaffes av styret.
Innkomne forslag til saker må sendes skriftlig til styret senest 4 uker før møtet finner sted.Styret er valgt av generalforsamling og består av:
 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • 2-3 styremedlemmer
 • 1 vara

Pakistansk Kulturforening Skedsmo ledes av styret som er høyeste myndighet mellom generalforsamlingen. Styret velges for 2 år av gangen, med mulighet for gjenvalg og valget avholdes innen utgangen av desember.oppgaver:
 • Iverksette årsmøtets bestemmelser
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Pakistansk Kulturforening Skedsmo økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Representere Pakistansk Kulturforening Skedsmo utad
 • Arrangere kurs, workshop, seminarer og aktiviteter


For å reise mistillitsforslag til styret og det arbeid, skal forslagsstilleren ha støtte fra 1/3 av medlemmer. Vedkommende skal berette om mistillitsforslag og årsaken til det, skriftlig til styret. Styret skal innen en måned kalle inn til en ekstra ordinært generalforsamling. I tilfeller mistillitsforslag blir forkastet, kan ikke forslagstilleren ha noe verv i styret for den perioden. Det skal da velges en erstatning for vedkommende.Oppløsning av Pakistansk Kulturforening Skedsmo kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.Den enkelte medlem kan inneha kun en verv i Pakistansk Kulturforening Skedsmo.Card image
Card image